Stagdar

 

§  1  Frivolitetsknuten
       En ideell förening

§  2  Föreningen skall arbeta för att stimulera, vidareutveckla och öka intresset
       för det kulturhistoriska handarbetet frivoliteter.

§  3  Som medlem kan var och en med intresse ansluta sig.
       Anmälan sker till föreningens styrelse.
       Medlemsavgiften gäller kalenderår dvs. 1 januari – 31 december.
       Inbetalningsperiod t.o.m. 15 januari.

§  4  Alla medlemmar har vars en röst. Ordförande har utslagsröst.
       Röstning via fullmakt ej tillåten.

§  5  Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

§  6  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§  7  Medlemmarnas inflytande på föreningens verksamhet utövas genom
       - Årsmöte
       - Styrelse

       Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelseledamöter, eller av
       styrelsen utsedda, representerar Frivolitetsknuten.

§  8  Ordinarie årsmöte skall hållas före utgången av mars månad. Kallelse till
       årsmötet utfärdas skriftligen av styrelsen och skall vara medlemmarna
       tillhanda senast 1 månad före årsmötet.
       Förslag från medlemmar som skall behandlas av årsmötet skall skriftligen
       ha inkommit till styrelsen före november månads utgång. Dessa bifogas
       kallelsen tillsammans med eventuella från styrelsen till årsmötet hänskjutna
       förslag.

§  9  Ärenden som skall behandlas på årsmötet:
       a. Årsmötets stadgeenliga utlysande
       b. Fastställande av röstlängd
       c. Val av mötesfunktionärer
           Ordförande dock icke ordinarie styrelseordförande
           Sekreterare
           Två justerare, tillika rösträknare
       d. Verksamhetsberättelse
       e. Fastställande av balans- och resultaträkning
       f. Revisorns berättelse
       g. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
       h. Beslut om medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
       i. Val av styrelse:
          Ordförande, mandattid 1 år
          Styrelseledamöter, mandattid 3 år. En tredjedel av antalet avgår växelvis
          vart tredje år.      
       j. Val av 2 revisorer som gemensamt undertecknar revisionen samt 1
          ersättare, alla med mandattid 1 år.
       k. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande
       l.  Av styrelse eller medlem till årsmötet eventuellt hänskjutna förslag
       m. Årsmötets avslutande

       Begärs votering skall den genomföras. Vid personval kan sluten votering ske
       om så begärs. I sakfrågor skall öppen votering genomföras. Vid lika antal röster
       fäller mötesordförande avgörandet i sakfrågor, medan lotten fäller avgörandet
       i personfrågor.

§ 10 Extra årsmöte hålls inom två månader efter det att minst hälften av
       medlemmarna så begär, eller om styrelsen så finner påkallat.

       Kallelse till extra årsmöte utfärdas av styrelsen och skall vara medlemmarna
       tillhanda senast två veckor före det extra årsmötet.

       Vid extra årsmöte behandlas procedurfrågorna  (§ 9, punkt a – c) samt i övrigt
       endast de ärenden som anges i kallelsen.

§ 11 Styrelsen består av ordföranden och 6 ordinarie ledamöter. Styrelsen äger
       att vid behov till sig adjungera personer.

       Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

       Förslag till nya styrelsemedlemmar skall ha kommit in till valberedningen 
       senast 1 månad före årsmöte.

       Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst hälften
       av ledamöterna så begär.

      Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 12 Föreningens firma tecknas av den eller de personer, var för sig eller i förening,
       som styrelsen utser.

§ 13 För ändring av dessa stadgar krävs dels att ändringsförslaget delges      
       medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet, dels att beslut fattas med
       mer än hälften av antalet röster.

§ 14 För upplösning av föreningen krävs beslut härom vid två på varandra följande
       årsmöten, varav ett ordinarie, med två tredjedels majoritet.

       Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till någon organisation     
       vars syfte närmast överensstämmer med Frivolitetsknuten.